Ubytovanie


Pracovisko Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

  V izbách majú prijímatelia sociálnej služby k dispozícii elektrické polohovacie postele, skrine pre uloženie osobnej bielizne, poličky, stôl, stoličky a odpadkové koše. Okná v izbách sú vybavené žalúziami. Pracovisko disponuje jedno až dvojposteľovými izbami. V niektorých izbách máme nainštalovaný koľajničkový zdvíhací systém.   

  V prípade priania môže mať prijímateľ sociálnych služieb na izbe vlastný televízor, DVD prehrávač alebo rádio.
  Súčasťou ubytovania sú i sociálne zariadenia so sprchovými kútmi a vaňami.  
  Prijímateľom sociálnych služieb je k dispozícii počas pobytu i kuchynka vybavená elektrickou rúrou, varnou kanvicou a mikrovlnkou.

Pracovisko Horný Vadičov 54

  Izby prijímateľov sociálnych služieb sú jedno až trojposteľové, vybavené elektrickými polohovacími posteľami, skriňami pre uloženie osobnej bielizne, poličkami, stolmi, kreslami a špeciálnymi nočnými stolíkmi i odpadkovými košmi. Okná v izbách sú vybavené žalúziami.
  V prípade priania môže mať prijímateľ sociálnych služieb na izbe napríklad vlastný televízor, DVD prehrávač alebo rádio.
  Súčasťou ubytovania sú i sociálne zariadenia so sprchovými kútmi a vaňami.
  Prijímateľom sociálnych služieb je k dispozícii počas pobytu i kuchynka vybavená varnou kanvicou, mikrovlnkou a chladničkou.

Stravovanie


  Centrum sociálnych služieb Fantázia poskytuje racionálne a diabetické stravovanie, ktoré spĺňa zásady zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby. Stravovanie sa poskytuje podľa stanovených stravných jednotiek.
  Celodenné stravovanie majú k dispozícii všetci prijímatelia s pobytovou formou sociálnej služby.
  U prijímateľov s ambulantnou formou sociálnej služby je jedlo poskytované podľa dohody so zákonnými zástupcami, opatrovníkmi a prijímateľmi sociálnej služby.
  Na oboch pracoviskách sa stravujú i externí stravníci (podľa § 58 – jedáleň zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov).
  Obe pracoviská Centra sociálnych služieb Fantázia sú vybavené vlastnou kuchyňou a jedálňou.

Nech sa Vám páči stiahnite si naše aktuálne jedálne lístky. Tie sú rozdelené podľa pracovísk.

Sociálna rehabilitácia a ergoterapia


  V rámci sociálnej rehabilitácie precvičujeme na oboch pracoviskách s prijímateľmi sociálnej služby bežné denné úkony. Prijímatelia sociálnej služby sa starajú o záhradu, o čistotu dielní, polievajú kvety, ustielajú si postele, umývajú schody, pomáhajú pri jednoduchých údržbárskych prácach, pomáhajú pri umývaní riadov v kuchyni, učia sa rozpoznávať hodnotu peňazí a manipulovať s finančnou hotovosťou a iné.
  Ergoterapiu na oboch pracoviskách vykonávame v dielňach.
  Na pracovisku na ulici Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste máme zriadenú keramicko – sklársku dielňu, v ktorej pracujú prijímatelia sociálnych služieb. Práca v dielni je dobrovoľná a vykonáva sa podľa individuálnych požiadaviek, zručností a predpokladov prijímateľov sociálnych služieb. Prijímatelia sociálnej služby s pomocou zamestnancov vyrábajú predmety z keramiky, vyhotovujú vankúše, bábiky i iné šité predmety z látok. Vytvárajú i predmety zo skla formou mozaiky a tiffany techniky, tiež pracujú s materiálmi, ako papier, fimo, látky, vosk, Claycraft, vytvárajú mydlá rôznych tvarov a vôní, maľujú obrazy a iné.
  Na pracovisku v Hornom Vadičove 54 máme zriadené 3 dielne a to sklársku, tkaciu a drevársku. Prijímatelia sociálnej služby vyrábajú misy zo skla, výrobky z keramiky, papiera a dreva s pomocou zamestnancov. Taktiež pracujú s rôznymi ďalšími materiálmi. Na pracovisku v Hornom Vadičove 54 máme zavedenú gardenterapiu a v dvoch skleníkoch zakúpených prostredníctvom projektu pestujeme zeleninu, o ktorú sa v rámci ergoterapie starajú prijímatelia sociálnej služby.

Ošetrovateľská starostlivosť


  Ošetrovateľská starostlivosť je odborná činnosť, ktorú zabezpečujeme na oboch pracoviskách Centra sociálnych služieb Fantázia, a to prostredníctvom vlastných zamestnancov (zdravotné sestry a opatrovateľky) ako i externe.
  Na pracovisku v Hornom Vadičove 54 máme vytvorenú spoluprácu s praktickým lekárom pre dospelých a s odborným lekárom v odbore psychiatria. Títo lekári pravidelne navštevujú pracovisko v Hornom Vadičove. Na pracovisko dochádzajú i sestry z ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) za účelom prevedenia odborných výkonov (odber krvi, injekčná aplikácia liekov a podobne). Na pracovisku máme vytvorenú miestnosť, kde v súkromí môže lekár vyšetriť našich prijímateľov sociálnych služieb a odporučiť im ďalšiu liečbu.
  V prípade potreby zabezpečujeme sprievod na lekárske vyšetrenie na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste i a na pracovisku v Hornom Vadičove 54.
  Počas pobytu na našich pracoviskách podávajú naše zdravotné sestry prijímateľom sociálnych služieb lieky podľa ordinácie lekára, zmerajú tlak, teplotu, polohujú imobilného prijímateľa sociálnej služby a predchádzajú tak riziku vzniku dekubitov. V naliehavých prípadoch sme schopní poskytnúť prvú predlekársku pomoc a privolať rýchlu zdravotnú službu. Pre zachovanie ľudskej dôstojnosti manipulujeme s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb pri kúpeli a presune pomocou zdvíhacích zariadení.

Bazálna stimulácia


  Bazálna stimulácia je vedecko - komunikačný a vývoj človeka podporujúci koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti životných potrieb. Koncept bazálnej stimulácie je kvalifikovaný a profesionálny postup s cieľom prispôsobiť sa životnej situácii postihnutého a poskytnúť mu vhodné stimuly pre jeho vývoj v oblasti vnímania, komunikácie a hybnosti. Koncept Bazálnej stimulácie máme zavedený na oboch pracoviskách Centra sociálnych služieb Fantázia.
  Cieľmi bazálnej stimulácie sú napríklad; podpora autonómie, podpora orientácie, posilnenie pocitu istoty a bezpečia, využitie zachovaných schopností prijímateľa sociálnej služby, nácvik základných životných potrieb, zlepšenie funkcii organizmu, stimulácia vnímania vlastného tela i zvládnutie orientácie v priestore a čase.

Liečebná rehabilitácia


  Liečebnú rehabilitáciu poskytujeme na oboch pracoviskách prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorí sú vzdelaní a vyškolení v oblasti liečebnej rehabilitácie. Títo zamestnanci aplikujú rehabilitačné procedúry prijímateľom sociálnych služieb každý deň, podľa doporučení lekára v odbore fyziatria a balneológia (rehabilitačný lekár), ktorý pracoviská 2 x ročne navštevuje práve za účelom vyšetriť prijímateľov sociálnych služieb a odporučiť im ďaľšie procedúry. Samotné procedúry aplikujú naši zamestnanci v priestoroch rehabilitačných miestností, ktoré máme zriadené na každom pracovisku.
  V priestoroch našich rehabilitácií sa nachádza masážne lôžko Ceragem, polohovacie lehátko, stolička na masáž v oblasti šije a panvy. Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť využívať bežecký pás, stepper, stacionárny bicykel, rotoped, posilňovaciu vežu, pomôcky na senzomotorickú stimuláciu (reflexné chodníky, akupresúrne lopty a podobne), nestabilné plošiny, fitlopty, overbaly, gumy na cvičenie Benda, závažia a činky na posilňovanie, edukačnú tabuľu na nácvik bežných denných činností. Nechýbajú veľmi obľúbené "perličkové - celotelové kúpele" a "perlička" na dolné končatiny. Pri práci využívame i magnetoterapiu, ultrazvuk a parafínové zábaly.
  V rehabilitačnej miestnosti na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste sa nachádza koľajničkový zdvíhací systém, ktorý umožňuje komfortnejšiu manipuláciu s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb. Rovnako ho využívame i na nácvik stoja, rozvoj chôdze.
  V rámci individuálnej kinezioterapie sa zameriavame na cievne cvičenia, dýchacie cvičenia, posilnenie oslabených svalových skupín, uvoľnenie skrátených svalových skupín, izometrické cvičenia, orofaciálnu stimuláciu, bazálnu stimuláciu, nordic wolking. Využívame metodiky podľa Kabatha, Bobatha, Kaltenborna, Freemana, Vojtu.
  V prípade priaznivého počasia vykonávame procedúry liečebnej rehabilitácie v záhradách na externých fitnes strojoch, pravidelne realizujeme Nordic Walking - chôdzu s pomocou teleskopických palíc.
  Na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste navštevujeme s našimi prijímateľmi sociálnych služieb fitnes cetrum priamo v centre mesta a to bezplatne 2 - 3 krát do týždňa.

Základné sociálne poradenstvo - Bezplatné poradenské centrum


Čo je to sociálne poradenstvo?
  Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.
  Základné sociálne poradenstvo je: posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Čo je to poradenské centrum?
  Poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja je inštitúcia, ktorú vytvoril Žilinský samosprávny kraj na základe pilotného projektu v regióne Kysuce.
  Zabezpečuje prvostupňovú odbornú pomoc občanom a poskytuje bezplatné základné sociálne poradenstvo v zmysle § 19 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Aké sú hlavné aktivity poradenského centra?
  Ponúkame bezplatné "základné sociálne poradenstvo" ktoré zahŕňa najmä; krízovú intervenciu (pomoc pri umiestňovaní občanov, pomoc rodinám), posudzujeme povahu konkrétneho problému a snažíme sa poskytnúť základné informácie o možnostiach riešenia daného problému, poskytujeme základné informácie o možných druhoch kompenzácií v prípade sociálnych dôsledkov ŤZP, sprostredkovávame kontakty na centrá, poradne, krízové linky (právna pomoc, poradne pomoci deťom, ženám) odkazujeme na iné inštitúcie, ktoré sú kompetentné jednať v danej veci, pomáhame pri vypisovaní tlačív, pri spisovaní žiadostí, pri vybavovaní osobných dokladov, ponúkame sprievodcovský servis (osobné sprevádzanie občana v prípade potreby pri vybavovaní úradných záležitostí a podobne), monitorujeme sociálne problémy obyvateľov regiónu Kysuce.
Aká je cieľová skupina poradenského centra?
  Občania v dôchodkovom veku (seniori), zdravotne postihnutí občania a ich blízki príbuzní, občania, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, deti, matky a občania, ktorí sa ocitli v krízových sociálnych situáciách, ostatní občania.
Aké sú princípy poradenského centra?
  Bezplatné pre každého klienta, nestranné a prístupné každému občanovi bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, vyznania, ktorý o ne prejaví záujem, diskrétne.
Akou formou sa poskytujú poradenské služby?
  Formou osobných konzultácií (individuálne, v skupine) v priestoroch kancelárie nachádzajúcej sa v budove Centra sociálnych služieb Fantázia na ulici Belanského č. 12/8 v Kysuckom Novom Meste, formou telefonických konzultácií (pondelok až piatok, v čase od 09:00 do 15:00 hod.), formou e-mailu na našu e-mailovú adresu: poradca.fantaziaknm@vuczilina.sk.

Nech sa páči, napíšte nám na adresu Bezplatného poradenského centra, prípadne nám nechajte odkaz prostredníctvom kontaktného formulára, kde vypíšete svoj e-mail, zanecháte odkaz a odošlete stlačením tlačidla "Odoslať."

Adresa

Bezplatné poradenské centrum, Belanského 12/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 
E-mail
 
Telefón

Špecializované sociálne poradenstvo


  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo Centru sociálnych služieb Fantázia akreditáciu na vykonávanie odbornej činnosti – špecializované sociálne poradenstvo. Špecializované sociálne poradenstvo ako odbornú činnosť poskytujeme prostredníctvom sociálnych pracovníčok ambulantnou formou na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste a na pracovisku Horný Vadičov 54 i terénnou formou v rámci územia okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina.
  Cieľovou skupinou pre poskytovanie odbornej činnosti špecializovaného sociálneho poradenstva sú osoby s Alzheimerovým ochorením a dospelé osoby s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodiny, príbuzní a iné ich blízke osoby, najmä z regiónu Kysuce – okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca a z regiónu
Horného Považia – okresu Žilina.
  Cieľom odbornej činnosti je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov osôb s Alzheimerovým ochorením a dospelých osôb s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodín, príbuzných a poskytnutie im pomoci pri riešení ich špecifických životných potrieb v záujme zlepšenia kvality života, prevencie sociálneho vylúčenia a dosiahnutia spoločenskej inklúzie za pomoci mobilizácie vnútorných a vonkajších zdrojov ich prirodzeného prostredia.

Reminiscenčná terapia


  Túto inovatívnu terapiu sme zaviedli v roku 2014 a má pozitívne výsledky, a to najmä pri práci so seniormi, ľuďmi trpiacimi demeciou a Alzheimerovým ochorením.
  Reminiscenčná terapia je aktivizačná a validačná terapia, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť prijímateľa sociálnej služby a cez jeho zachované spomienky ho aktivizuje. Využíva sa u prijímateľov sociálnej služby s rôznymi formami demencie. Hlavnými cieľmi reminiscenčnej terapie sú najmä; zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi prijímateľmi sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, zníženie sociálnej izolovanosti, osamelosti prijímateľov sociálnej služby v zariadení - nahradenie stratenej citovej väzby na svojich blízkych,  obnovenie sociálneho kontaktu, ktorý stimuluje záujem o okolie, zabezpečí komunikáciu a nadviazanie nových vzťahov, stimulácia mozgovej činnosti prijímateľov sociálnej služby,  ich upokojenie bez psychofarmatík, zníženie agresívnych prejavov chovania sa,  zmiernenie a predchádzanie porúch sprevádzajúcich prejavy demencie a Alzheimerovej choroby.
  Na účely implementácie tejto inovatívnej terapie sme vytvorili špeciálnu miestnosť v zariadení sociálnych služieb na pracovisku v Hornom Vadičove 54, ktorú plánujeme postupne zariadiť nábytkom a predmetmi, ktoré by prijímateľom sociálnej služby evokovali ich život pred vznikom choroby. Reminiscenčnú terapiu vykonávajú najmä zamestnanci, ktorí boli špeciálne vyškolení v Centre Memory v Bratislave a pri svojej práci zároveň čerpajú z odbornej literatúry.

  Pri terapii tak využívajú rad pomôcok na oživenie pamäti, ako sú; staré filmy, obľúbené knihy a hudba, staré fotografie, dobové predmety, tanec i spoločenské hry. Vhodnou formou, ako povzbudiť a oživiť dlhodobú pamäť v rámci reminiscenčnej terapie je i práca s terapeutickými bábkami, nazývanými i empatické bábiky. Tieto sú vyrobené tak, aby u prijímateľov sociálnej služby okrem iného nabudli pozitívne reakcie, zbavovali ich stresu a strachu. Terapeutické bábiky sú vyrobené z textílií, ktoré sú príjemné na dotyk. Majú výšku okolo 50 - 60 cm a v oblasti zadočku sú väčšie a ťažšie, lepšie držia rozloženie váhy a skutočne evokujú pocit bábätka, ktoré držíte na rukách. Vlasy sú jemné na dotyk, pripomínajú ozajstné vlasy. Tváre bábik majú rôzne výrazy - naviac s modulmi tlkotu srdca pripomínajú skutočne živé bábätko. Táto terapeutická metóda pracuje s tým, že vyvoláva u prijímateľov sociálnej služby materské inštinkty a príjemné spomienky na detstvo. Ich spomienky obnovujeme i tým, že sme zaobstarali veci, ktoré sú potrebné pre starostlivosť o "malé dieťa", napríklad detský kočík. Po zavedení tejto terapie s empatickými bábikami sme u našich prijímateľov sociálnej služby videli pozitívne pôsobenie, ktoré má vplyv na ich náladu a prežívanie. Pri individuálnej práci sa vďaka terapeutickým bábikám zlepšili komunikačné schopnosti prijímateľov sociálnej služby, zároveň sme u nich spomalili ďalší proces straty pamäti.
  V rámci reminiscenčnej terapie využívame každú situáciu a predmet, ktorá dokáže aktivizovať kognitívne funkcie prijímateľa sociálnych služieb, ktorý trpí demenciou alebo Alzheimerovým ochorením.
  Reminiscenčá terapia to nie je iba práca s terapeutickými bábikami ale i hranie jednoduchých hier (pexeso, človeče nehnevaj sa), pomenovanie ovocia, zeleniny, príprava jednoduchých jedál, písanie a vedenie kroniky, lepenie fotiek do kroniky k danej udalosti a jej prerozprávanie.
  Reminiscenčnú terapiu vykonávame na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste i na pracovisku v Hornom Vadičove 54.  

Výchova a vzdelávanie


  Centrum sociálnych služieb Fantázia na pracovisku Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste poskytuje svoje sociálne služby i prijímateľom sociálnych služieb do 18. roku veku, teda deťom, ktoré majú povinnú školskú dochádzku.
  Za účelom splnenia povinnej školskej dochádzky na pracovisku poskytujeme odbornú činnosť - výchovu.
  Výchovu v našom zariadení sociálnych služieb zastrešujeme: interne - vlastným pedagogickým zamestnancom, ktorý sa počas dňa venuje školopovinným prijímateľom sociálnych služieb, výchova prebieha vo "výchovnej miestnosti" a externe - elokovanými triedami (priestory pre výučbu, ktoré sa nachádzajú v budove zariadenia sociálnych služieb). Do týchto tried denne dochádzajú špeciálni pedagógovia zo Špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste a vyučujú našim školopovinných prijímateľov sociálnych služieb (väčšinou sa jedná o prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú imobilní - na vozíčku a pod).
  Prijímateľov sociálnych služieb, ktorým to dovoľuje ich zdravotný stav sprevádzajú denne naši zamestnanci do a zo Špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste. Budova tejto školy je od Centra sociálnych služieb Fantázia vzdialená asi 3 kilometre (webová stránka školy - https://szsknm.edupage.org/). Škola zabezpečuje nielen vyučovanie ale organizuje i rôzne výlety, divadlá a záujmové aktivity.

Duchovná činnosť


  Duchovné alebo spirituálne potreby môžu naši prijímatelia sociálnych služieb uspokojiť prostredníctvom návštev v kostole, ktoré niekoľko krát ročne spoločne organizujeme na oboch pracoviskách alebo priamo v našej kaplnke na pracovisku v Hornom Vadičove 54.
  Kaplnka je pre účely bohoslužieb vybavená posedením i oltárom, vrátane drevenej, ručne zhotovenej krížovej cesty. Pracovisko v Hornom Vadičove 54 navštevuje počas roka i miestny farár, ktorý prijímateľov sociálnych služieb v prípade potreby vyspovedá a odslúži sv. omšu.
  V roku 2023 sme pre našich prijímateľov sociálnych služieb rozšírili možnosti duchovného vyžitia osadením sochy Panny Márie priamo v záhrade pracoviska Horný Vadičov 54. 
  Prijímatelia sociálnych služieb majú priestor navštíviť miestne kostoly i individuálne.

Voľnočasové a záujmové aktivity


Filmový klub

  Filmový klub predstavuje obľúbenú formu voľno - časovej a záujmovej aktivity, ktorú sme začali realizovať v roku 2016.
  Aktivita zameraná na premietanie filmov sa realizuje každý utorok a štvrtok na oboch pracoviskách. U prijímateľov sociálnych služieb je mimoriadne obľúbená, a to u tých, ktorí nedovŕšili ešte 18. rok veku, ako i u seniorov.
  Premietame filmy, rozprávky i dokumentárne filmy. I za týmto účelom sme zakúpili edukačné tabule, ktorých uhlopriečka umožňuje komfortné sledovanie. Na tento účel využívame i diaprojektor a plátno.
  Prijímateľom sociálnej služby, ktorí trpia Alzheimerovým ochorením a demenciou premietame predovšetkým "filmy pre pamätníkov". Filmový klub môže byť teda vnímaný ako istá forma reminiscenčnej terapie zameranej na udržanie kognitívnych schopností prijímateľa sociálnej služby.

Divadelný súbor Chrabromil

  V záujme rozvoja schopností a zručností prijímateľov sociálnej služby máme založené divadlo "Chrabromil." Každoročne nacvičujeme divadelné predstavenia, s ktorými sa prezentujeme na domácej i zahraničnej scéne. Prijímatelia sociálnych služieb dostávajú vďaka nacvičovaniu a vystupovaniu možnosť zahrať si rôzne role.
  V rámci dlhoročnej pôsobnosti divadelného súboru "Chrabromil" sme nacvičili predstavenia, ako napríklad: "Tajomstvo Veľkonočného ostrova", Čínsky tanec draka", "Biely a Čierny", "Cirkus", "Stvorenie sveta", "Pat a Mat", "Traja chrobáci". Kostýmy i kulisy si pripravujeme na jednotlivé divadelné predstavenia v zariadení sociálnych služieb svojpomocne zamestnanec - prijímateľ sociálnej služby.  

Krúžok angličtiny

  V rámci sociálnej terapie sme na pracovisku v Hornom Vadičove 54 v roku 2015 začali so záujmovou činnosťou, ktorou je krúžok anglického jazyka. Spoločne s prijímateľmi sociálnych služieb sa stretávame raz do týždňa, kde voľný čas venujeme učeniu cudzieho jazyka - angličtiny.
  Túto záujmovú a zároveň vzdelávaciu aktivitu vedie náš prijímateľ sociálnej služby pán Peter Pavlovič, ktorému patrí veľké ďakujem za trpezlivosť a ochotu.

Krúžok varenia

Počítačový krúžok

  Počítačový krúžok v našom zariadení sociálnych služieb patrí medzi obľúbené aktivity. Prostredníctvom tohto krúžku naši prijímatelia sociálnej služby získavajú základné počítačové zručnosti. Pri aktivitách sú sústredení, pozorní, radi sa vzdelávajú. V rámci krúžku spájame ich učenie s hrou.

Naše potulky po Slovensku i svete

  Cez prázdniny v lete radi cestujeme po Slovensku a okolitých štátoch. Poznávame prírodu, jaskyne, hrady, kaštiele, zoologické záhrady, skanzeny a iné zaujímavé miesta. Z výletov si vždy odnášame nezabudnuteľné zážitky a spomienky.