Naše pracoviská


Pracovisko Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

  Budova pracoviska sa nachádza na pešej zóne v historickom centre Kysuckého Nového Meste.
  Objekt je plne bezbariérový a skladá sa z pivničných priestorov, prízemia, I. a II. poschodia.
  Imobilní prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii výťah, ktorý premáva na II. poschodie. Do kancelárskych priestorov z ubytovacej časti zabezpečuje presun imobilných občanov a prijímateľov sociálnych služieb stoličkový výťah.
  Vstup do zariadenia, presun z miestnosti do miestnosti i záhrady je bezbariérový.
  Izby, kde sú ubytovaní imobilní prijímatelia sociálnej služby, rehabilitačná miestnosť, kúpeľne a telocvičňa sú vybavené koľajničkovým zdvíhacím systémom. V izbách majú prijímatelia sociálnej služby k dispozícii postele, skrine pre uloženie osobnej bielizne, poličky, stôl, stoličky a odpadkové koše. Okná v izbách sú vybavené žalúziami. Pracovisko disponuje jedno až dvojposteľovými izbami.
  V prípade priaznivého počasia trávia prijímatelia sociálnej služby voľný čas v záhrade, ktorá je vybavená hojdačkami, lavičkami, záhradným krbom a altánom s posedením. Vstup do záhrady je bezbariérový a možný z prízemia budovy.
  Prízemie – vybavené prijímacím priestorom, kde sa denne prijímajú a odovzdávajú prijímatelia sociálnej služby príbuzným, šatňou pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sú poskytované sociálne služby ambulantne (denne), toaletami s umývadlom, keramicko – sklárskou dielňou, terapeutickou miestnosťou
s edukačnou tabuľou, kuchyňou a jedálňou.
  Prvé poschodie – vybavené výchovnou miestnosťou pre prijímateľov sociálnej služby do 18. roku veku, jednou elokovanou triedou špeciálnej základnej školy, telocvičňou, rehabilitačnou miestnosťou, kuchynkou, práčovňou a sušiarňou, snoezelen – relaxačnou miestnosťou i izbami pre prijímateľov sociálnej služby, toaletami s umývadlami a kúpeľňou s nainštalovaným koľajničkovým systémom. K dispozícií je na prvom poschodí i šatňa pre zamestnancov.
  Druhé poschodie – vybavené izbami pre prijímateľov sociálnej služby, toaletami s umývadlami a kúpeľňou s nainštalovaným koľajničkovým systémom. Na druhom poschodí sa nachádzajú i kancelárske priestory a oddychový kútik s balkónom určený prijímateľom sociálnej služby.

Pracovisko Horný Vadičov 54

  Budova pracoviska sa nachádza na rozhraní katastrov Prostredný a Horný Vadičov. V okolí pracoviska sa nachádza krásna príroda, ktorá poskytuje priestor pre krátke prechádzky a oddych.  
  Objekt pozostáva zo suterénu, prízemia, I. poschodia a podkrovných priestorov. V budove je nainštalovaný výťah, ktorý premáva zo suterénu na I. poschodie. Do podkrovných priestorov, kde výťah nepremáva, je možné presunúť imobilných prijímateľov sociálnych služieb pomocou nainštalovanej šikmej schodiskovej plošiny.
  Vstup do budovy je riešený bezbariérovo, taktiež i vstupy do jednotlivých miestností. Izby prijímateľov sociálnych služieb sú jedno až trojposteľové, vybavené polohovateľnými posteľami, skriňami pre uloženie osobnej bielizne, poličkami, stolmi, kreslami a špeciálnymi nočnými stolíkmi i odpadkovými košmi. Okná v izbách sú vybavené žalúziami. K zariadeniu prináleží i rozsiahla záhrada s lavičkami, altánom, skleníkmi a exteriérovými fitnes strojmi.
  Suterén – vybavený kotolňou, sklárskou, drevárskou a tkacou dielňou, skladmi, knižnicou, práčovňou a sušiarňou, šatňou pre zamestnancov.
  Prízemie – vybavené návštevnou miestnosťou, kuchyňou, jedálňou s TV, kancelárskymi priestormi, miestnosťou pre zdravotnícky i opatrovateľský personál a izbami najmä pre imobilných prijímateľov sociálnej služby. Nachádzajú sa tu i toalety s umývadlami a kúpeľňa. Z prízemia majú prijímatelia sociálnej služby možnosť dostať sa na terasu i do záhrady.
  Prvé poschodie – vybavené veľkou spoločenskou miestnosťou s TV, rehabilitačnou miestnosťou, izbami prijímateľov sociálnej služby, kaplnkou, terapeutickou miestnosťou a toaletami s umývadlami.
  Podkrovné priestory sú vybavené kuchynkou určenou pre prijímateľov sociálnej služby, kúpeľňou, toaletou a izbami pre prijímateľov sociálnej služby.

Spoločenské priestory Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

Spoločenské priestory Horný Vadičov 54

V Centre sociálnych služieb Fantázia sú prijímateľom sociálnych služieb k dispozícii spoločenské priestory, kde počas pobytu v našom zariadení sociálnych služieb trávia svoj voľný čas, stretávajú sa, rozprávajú, hrajú, zabávajú, pracujú, pozerajú televíziu, športujú, oddychujú, sledujú divadelné vystúpenia či inak organizujú svoj voľný čas.

Záhrada Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

Záhrada Horný Vadičov 54

Druhy sociálnych služieb 


Centrum sociálnych služieb Fantázia poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku (domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie) a podporné služby (odľahčovacia služba, poskytovanie sociálnej služby v jedálni). Uvedené druhy sociálnych služieb poskytujeme na oboch pracoviskách.
Sociálne služby poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má
zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu a etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len "fyzická osoba, ktorá opatruje"), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia./na dovolenku, operáciu, kúpeľnú liečbu a pod. / Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Opatrovník musí opatrovať fyzickú osobu minimálne 12 mesiacov, aby mu vznikol nárok na odľahčovaciu službu. Záujemca o odľahčovaciu službu (opatrovník, obec) musí v prípade záujmu podať žiadosť o zabezpečenie odľahčovacej služby priamo zariadeniu. Zmluva sa uzatvára s fyzickou osobou, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba v zariadení sociálnych služieb (pokiaľ nemá opatrovníka, v tom prípade sa zmluva uzatvorí s opatrovníkom).

poskytovanie sociálnej služby v jedálni

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Formy sociálnych služieb a cenník sociálnych služieb


Centrum sociálnych služieb Fantázia poskytuje vyššie uvedené druhy sociálnych služieb prostredníctvom nasledovných foriem.
Na pracovisku Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto poskytujeme ambulantnú a týždennú pobytovú formu sociálnej služby. 
Na pracovisku Horný Vadičov 54 poskytujeme celoročnú pobytovú formu.

ambulantná forma

  Ambulantná forma sociálnej služby znamená, že svoje dieťa, príbuzného priveziete napríklad ráno o 08.00 hod. a o 12.00 hod. sa pre neho vrátite. Táto forma sa poskytuje maximálne 4 hodiny denne alebo nad 4 hodiny denne. Všetko záleží na vzájomnej dohode s nami.
  Ambulantná forma sa tiež často spomína ako denná forma, túto službu môžeme prirovnať k materskej škôlke.
  Ambulantnú formu poskytujeme v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení.

  Kapacita prijímateľov pre túto formu sociálnej služby predstavuje 14 miest. Služba je vhodná i pre deti do 18. roku veku. 

týždenná pobytová forma

  Týždenná pobytová forma sociálnej služby sa poskytuje od pondelka do piatka. Pre Vaše dieťa, príbuzného sme k dispozícii od 06.00 hod. v pondelok do 18.00 hod. v piatok.
  Túto pobytovú formu poskytujeme v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení.
  Kapacita prijímateľov pre túto formu sociálnej služby predstavuje 21 miest. Služba je vhodná i pre deti do 18. roku veku.     

celoročná pobytová forma

  Celoročná pobytová forma sociálnej služby sa podobá tej týždennej. Podstatný rozdiel je v tom, že o Vášho príbuzného sa postaráme nepretržite 24 hodín denne sedem dní v týždni.
  Túto pobytovú formu poskytujeme v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení.
  Kapacita prijímateľov pre túto formu sociálnej služby predstavuje 37 miest. Služba je vhodná iba pre dospelých prijímateľov.  

Cenník za poskytované sociálne služby v Centre sociálnych služieb Fantázia bol zostavený podľa VZN ŽSK č. 31/2014 a dodatku č. 1 k VZN.
Cenník je platný pre obe pracoviská.

Ako byť prijatý do Centra sociálnych služieb Fantázia?


Pri niektorých druhoch poskytovaných sociálnych služieb musíte najskôr prejsť procesom posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Následne Vám bude vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok. Ak máte záujem o poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení, odporúčame Vám kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára nižšie, prípadne prostredníctvom kontaktov, ktoré sú uvedené v časti /kontakty-a-oznamy, radi Vám poradíme.

Potrebujete poradiť vo veci prijatia? Nech sa páči, napíšte nám.