Naše aktivity


Naše aktivity môžete sledovať i na sociálnej sieti Facebook na stránke s názvom Centrum sociálnych služieb Fantázia.

pracovisko Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto


pracovisko Horný Vadičov 54


Naše úspešné projekty


"Upracme Slovensko"


  Projekt "Upracme Slovensko" nám umožnil prispieť k očisteniu prostredia CSS Fantázia. V rámci tejto činnosti sme spoločne s našimi zamestnancami a klientmi uskutočnili rôzne úpravy. 
  S radosťou sme sa venovali čisteniu záhrady, zbieraní odpadov, zametaniu chodníkov a orezávaniu stromov. Tieto kroky zabezpečili, že naši klienti môžu tráviť svoj čas v lákavejšom a upravenom prostredí. 
  Ako uznanie našej práce sme dostali certifikát a vďaku za účasť na jarnom čistení, čo nám prinieslo veľkú radosť. 
  Našu aktivitu podporila spoločnosť LIDL, ktorá nám poskytla potrebné čistiace pomôcky. 

"Stoličkový výťah"


  Inštaláciu stoličkového výťahu sa nám podarilo zrealizovať vďaka Dotácii na podporu rozvoja sociálnych služieb MPSVaR SR. Cieľom nášho projektu bolo zakúpením a nainštalovaním stoličkového výťahu na schodište z druhého nadzemného podlažia na tretie nadzemné podlažie zariadenia na Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste vytvoriť pre cieľovú skupinu bezbariérový prístup, a to v celej budove zariadenia sociálnych služieb.
  Cieľovou skupinou sú imobilné zdravotne znevýhodnené deti, mladí ľudia, dospelí a seniori umiestnení v Centre sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste, imobilní žiaci z elokovanej triedy špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste, imobilní klienti špecializovaného sociálneho poradenstva.

  Týmto projektom sme zabezpečili, že budova je úplne bezbariérová. Prístup stoličkovým výťahom na tretie nadzemné podlažie zariadenia v Centre sociálnych služieb Fantázia je zabezpečovaný pravidelne a trvale. Stoličkový výťah prijímateľov sociálnych služieb vyvezie alebo zvezie oboma smermi pri zachovaní maximálneho komfortu.

 

"Sviečkový svet"


  Projektom sa nám podarilo zrealizovať a udržať nový tvorivý krúžok "Sviečkový svet", ktorý prostredníctvom zaujímavej voľnočasovej tvorivej aktivity skvalitňuje a zmysluplne vypĺňa voľný čas našim prijímateľom sociálnych služieb.

Prostredníctvom tohto projektu sa v rámci sociálnej rehabilitácie naši prijímatelia sociálnych služieb pravidelne venujú obľúbenej voľnočasovej aktivite - výrobe sviečok.
  Pre kvalitu života našich prijímateľov sociálnych služieb má veľký význam zmysluplné využívanie voľného času a umelecká tvorba, cez ktorú sa môžu vyjadriť a prináša im radosť, spokojnosť, pocit naplnenia, uvoľnenia a sebarealizácie. Výsledkom ich tvorivého snaženia sú vždy krásne a originálne ručné výrobky.
  Zámer projektu sa nám podarilo zrealizovať vďaka dotácii z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto.