Vitajte v Centre sociálnych služieb Fantázia


Z histórie Centra sociálnych služieb Fantázia

Naše zariadenie vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989. Po dvojmesačnej úprave bolo otvorené 02. októbra 1989 ako "Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti" pre denný a týždenný pobyt s kapacitou 20 miest.
  Od 17. júla 2006 sa celé zariadenie sociálnych služieb premiestnilo do nových a vhodnejších priestorov v centre mesta Kysucké Nové Mesto. Zvýšila sa kapacita a komfort pre pre prijímateľov sociálnych služieb. Vytvorených bolo 21 lôžok pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby.
  Na post riaditeľky "Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých" nastúpila Mgr. Silvia Martinčeková, a to dňa 01. júla 2005.
  V mesiaci júl 2008 sa zariadenie sociálnych služieb premenovalo na "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov". K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudlo nové pracovisko v Hornom Vadičove, ktoré bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb pre dospelých prijímateľov sociálnej služby, ľudí s Alzheimerovým ochorením i demenciou. V súčasnosti disponuje pracovisko 37 lôžkami pre poskytovanie celoročnej pobytovej formy sociálnych služieb.
  Pôvodne "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov" bol od 01. mája 2010 premenovaný na "Centrum sociálnych služieb Fantázia."
  Centrum sociálnych služieb Fantázia poskytuje sociálne služby na dvoch pracoviskách; na Belanského ulici 12/8 v Kysuckom Novom Meste (ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby) a v obci Horný Vadičov 54 (celoročná pobytová forma sociálnej služby).
  Centrum sociálnych služieb Fantázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je príspevková organizácia s počtom 51 zamestnancov.

Naše poslanie

Poskytovať komplexné a kvalitné sociálne služby zamerané na potreby komunity a individuálne potreby a požiadavky prijímateľa sociálnej služby za aktívnej spolupráce s príbuznými prijímateľa sociálnej služby.

Naše vízie

  • poskytovať komplexné sociálne služby občanom so zdravotným, telesným a duševným znevýhodneným i seniorom, a to prostredníctvom širokej ponuky sociálnych služieb, sociálnej pomoci,
  • ponúkať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby,
  • sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia,
  • byť zariadením sociálnych služieb, ktoré bude nositeľom „dobrého mena“ v Žilinskom samosprávnom kraji,
  • zamestnávať tím profesionálov, ktorí budú vykonávať odborné, obslužné a ďalšie činnosti zamerané na prijímateľov sociálnych služieb, podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, rovnako v profesionálnom ako v osobnostnom raste,
  • vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie života prijímateľom sociálnych služieb, pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným, telesným a duševným znevýhodneným i seniorom,
  • zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k sociálnej integrácii prijímateľov sociálnych služieb, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie kvality života všetkým na pomoc odkázaných ľuďom,
  • vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti /tímovú solidárnosť/.      

Občianske združenie Chrabromil

  ,,Chrabromil" je občianske združenie, ktoré vzniklo 23. septembra 2005. Jeho sídlo sa nachádza na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste. ,,Chrabromil" je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov. Chrabromil pôsobí pri Centre sociálnych služieb Fantázia.
  Cieľom činnosti OZ Chrabromil je združovanie rodičov, príbuzných a priateľov mentálne postihnutých, snaha o presadenie a podporu opatrení, ktoré zabezpečia zlepšenie kvality života postihnutých jedincov a spolupráca so všetkými spoločenskými, mimovládnymi a vládnymi organizáciami, obecnými a obvodnými úradmi, podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zo zahraničia.
  Aktivity OZ Chrabromilu smerujú od segregácie mentálne postihnutých detí a dospelých cez integráciu k inklúzii. Za týmto účelom OZ Chrabromil organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia a stretnutia mentálne postihnutých detí a dospelých, napomáha pri vytváraní podmienok pre pracovné, výchovné a záujmové aktivity mentálne postihnutých detí a dospelých, propaguje výsledky ich práce prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, na výstavách a podobne. Podieľa sa na riešení problémov mentálne postihnutých detí a dospelých, spolupracuje s ich rodinami a realizuje sociálnu prevenciu.