Vitajte v Centre sociálnych služieb Fantázia


Z histórie Centra sociálnych služieb Fantázia

  Naše zariadenie sociálnych služieb vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989 ako "Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti." Sociálne služby sa poskytovali  dennou a týždennou formou s kapacitou 20 miest.
  V roku 2006 sa celé zariadenie sociálnych služieb premiestnilo do nových a vhodnejších priestorov v centre mesta Kysucké Nové Mesto. Zvýšila sa kapacita a komfort pre prijímateľov sociálnych služieb. Vytvorených bolo 21 lôžok pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby. 
  V roku 2008 sa zariadenie sociálnych služieb premenovalo na "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov". K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudlo nové pracovisko v Hornom Vadičove, ktoré bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb pre dospelých prijímateľov sociálnej služby, ľudí s Alzheimerovým ochorením i demenciou. V súčasnosti disponuje pracovisko 37 lôžkami pre poskytovanie celoročnej pobytovej formy sociálnych služieb.
  Pôvodne "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov" bol v roku 2010 premenovaný na "Centrum sociálnych služieb Fantázia."
  Centrum sociálnych služieb Fantázia poskytuje sociálne služby na dvoch pracoviskách; na Belanského ulici 12/8 v Kysuckom Novom Meste (ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby) a v obci Horný Vadičov 54 (celoročná pobytová forma sociálnej služby).
  Centrum sociálnych služieb Fantázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je príspevková organizácia s počtom 51 zamestnancov. Na poste riaditeľky je od roku 2005 Ing. Mgr. Silvia Martinčeková, MBA.

Strategická vízia

  Hlavným cieľom Centra sociálnych služieb Fantázia je zabezpečiť prvotriednu a celostnú starostlivosť pre osoby využívajúce naše sociálne služby, pričom kladie dôraz na ľudskosť a etické zaobchádzanie s prijímateľmi sociálnych služieb. V Cente sociálnych služieb Fantázia kladieme dôraz na vytváranie prostredia, ktoré podporuje osobný rozvoj a sociálnu integráciu našich prijímateľov sociálnych služieb, pričom usilujeme o to, aby sa cítili ako doma a mali zaručené súkromie. Smerujeme k neustálemu zlepšovaniu kvality našich služieb tým, že budujeme atmosféru založenú na dôvere, vzájomnej úcte, profesionálnom prístupe a zodpovednosti.

Naše poslanie

Poskytovať komplexné a kvalitné sociálne služby zamerané na potreby komunity a individuálne potreby a požiadavky prijímateľa sociálnej služby za aktívnej spolupráce s príbuznými prijímateľa sociálnej služby.

Naše vízie

  • poskytovať komplexné sociálne služby občanom so zdravotným, telesným a duševným znevýhodneným i seniorom, a to prostredníctvom širokej ponuky sociálnych služieb, sociálnej pomoci
  • ponúkať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby
  • sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia
  • byť zariadením sociálnych služieb, ktoré bude nositeľom „dobrého mena“ v Žilinskom samosprávnom kraji
  • zamestnávať tím profesionálov, ktorí budú vykonávať odborné, obslužné a ďalšie činnosti zamerané na prijímateľov sociálnych služieb, podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, rovnako v profesionálnom ako v osobnostnom raste
  • vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie života prijímateľom sociálnych služieb, pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným, telesným a duševným znevýhodneným i seniorom
  • zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k sociálnej integrácii prijímateľov sociálnych služieb, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie kvality života všetkým na pomoc odkázaných ľuďom
  • vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti /tímovú solidárnosť/
  • zabezpečuje individuálny a partnerský prístup, ktorý vedie PSS k spoluzodpovednosti, spolurozhodovania a splnomocňovania o objavovania hodnoty prínosu PSS pre spoločnosť
  • deklarovať nulovú toleranciu telesného, psychického, verbálneho, sexuálneho, ekonomického násilia a iných druhov zlého zaobchádzania voči prijímateľom sociálnych služieb

Občianske združenie Chrabromil

  ,,Chrabromil" je občianske združenie, ktoré vzniklo 23. septembra 2005. Jeho sídlo sa nachádza na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste. ,,Chrabromil" je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov. Chrabromil pôsobí pri Centre sociálnych služieb Fantázia.
  Cieľom činnosti OZ Chrabromil je združovanie rodičov, príbuzných a priateľov mentálne postihnutých, snaha o presadenie a podporu opatrení, ktoré zabezpečia zlepšenie kvality života postihnutých jedincov a spolupráca so všetkými spoločenskými, mimovládnymi a vládnymi organizáciami, obecnými a obvodnými úradmi, podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zo zahraničia.
  Aktivity OZ Chrabromilu smerujú od segregácie mentálne postihnutých detí a dospelých cez integráciu k inklúzii. Za týmto účelom OZ Chrabromil organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia a stretnutia mentálne postihnutých detí a dospelých, napomáha pri vytváraní podmienok pre pracovné, výchovné a záujmové aktivity mentálne postihnutých detí a dospelých, propaguje výsledky ich práce prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, na výstavách a podobne. Podieľa sa na riešení problémov mentálne postihnutých detí a dospelých, spolupracuje s ich rodinami a realizuje sociálnu prevenciu.

Adresár užitočných kontaktov

Centrum právnej pomoci
P. O. Hviezdoslava 690/6, 010 01 Žilina 
telefón: 0650 105100, email: info@centrumpravnejpomoci.sk
https://www.centrumpravnejpomoci.sk/

Verejný ochranca práv Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava – Staré mesto
telefón: +421 232363701, +421 232363702, email: podnet@vop.gov.sk
https://vop.gov.sk/

Linka za duševné zdravie
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava
telefón:  0800 800 566 , email: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk
https://dusevnezdravie.sk

Rímskokatolícka farnosť Kysucké Nové Mesto
Janka Jesenského 2928, 024 04 Kysucké Nové Mesto
telefón: +421 41/421 25 45, email:  posta@farnostknm.sk
www.farnostknm.sk

Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím
Račianska 153, 83154 Bratislava
email:  sekretariat@sfozp.sk
https://sfozp.sk

Úrad komisára pre deti Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
telefón: +421 232191691, email: info@komisarpredeti.sk
https://komisarpredeti.sk/

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Administratívne centrum Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava 35
telefón: +421 220420309, +421 911269021, email: sekretariat@komisar.sk
https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 338, 010 01 Žilina 
telefón: +421 41/562 25 20,
https://www.upsvr.gov.sk/za.html?page_id=240992

Rímskokatolícka farnosť Horný Vadičov
Horný Vadičov 163, 023 45 Horný Vadičov
telefón: +421 41 / 422 92 30 , email: horny.vadicov@fara.sk

Sociálna poisťovňa
Belanského 1345, Kysucké Nové Mesto 024 01
telefón: +421 2/ 3247 9221 , email:  cadca@socpoist.sk