Vitajte v Centre sociálnych služieb Fantázia


Z našej histórie


  Naše zariadenie vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989. Po dvojmesačnej úprave bolo otvorené 02. októbra 1989 ako "Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti" pre denný a týždenný pobyt s kapacitou 20 miest.
  Od 17. júla 2006 sa celé zariadenie sociálnych služieb premiestnilo do nových a vhodnejších priestorov v centre mesta Kysucké Nové Mesto. Zvýšila sa kapacita a komfort pre pre prijímateľov sociálnych služieb. Vytvorených bolo 21 lôžok pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby.
  Na post riaditeľky "Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých" nastúpila Mgr. Silvia Martinčeková, a to dňa 01. júla 2005.
  V mesiaci júl 2008 sa zariadenie sociálnych služieb premenovalo na "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov". K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudlo nové pracovisko v Hornom Vadičove, ktoré bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb pre dospelých prijímateľov sociálnej služby, ľudí s Alzheimerovým ochorením i demenciou. V súčasnosti disponuje pracovisko 37 lôžkami pre poskytovanie celoročnej pobytovej formy sociálnych služieb.
  Pôvodne "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov" bol od 01. mája 2010 premenovaný na "Centrum sociálnych služieb Fantázia."
  Centrum sociálnych služieb Fantázia poskytuje sociálne služby na dvoch pracoviskách; na Belanského ulici 12/8 v Kysuckom Novom Meste (ambulantná a týždenná  pobytová forma sociálnej služby) a v obci Horný Vadičov 54 (celoročná pobytová forma sociálnej služby).
  Centrum sociálnych služieb Fantázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je príspevková organizácia s počtom 51 zamestnancov.

OZ Chrabromil


  ,,Chrabromil" je občianske združenie, ktoré vzniklo 23. septembra 2005. Jeho sídlo sa nachádza na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste. ,,Chrabromil" je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov. Chrabromil pôsobí pri Centre sociálnych služieb Fantázia.
  Cieľom činnosti OZ Chrabromil je združovanie rodičov, príbuzných a priateľov mentálne postihnutých, snaha o presadenie a podporu opatrení, ktoré zabezpečia zlepšenie kvality života postihnutých jedincov a spolupráca so všetkými spoločenskými, mimovládnymi a vládnymi organizáciami, obecnými a obvodnými úradmi, podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zo zahraničia.
  Aktivity OZ Chrabromilu smerujú od segregácie mentálne postihnutých detí a dospelých cez integráciu k inklúzii. Za týmto účelom OZ Chrabromil organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia a stretnutia mentálne postihnutých detí a dospelých, napomáha pri vytváraní podmienok pre pracovné, výchovné a záujmové aktivity mentálne postihnutých detí a dospelých, propaguje výsledky ich práce prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, na výstavách a pod., podieľa sa na riešení problémov mentálne postihnutých detí a dospelých, spolupracuje s ich rodinami a realizuje sociálnu prevenciu.

 

Náš tím


Vedenie Centra sociálnych služieb Fantázia

Ing. Mgr. Silvia MARTINČEKOVÁ, MBA

štatutárny zástupca, riaditeľka

Mgr. Peter KVASNICA

vedúci sociálno - výchovného oddelenia, pracovisko Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

p. Emília SLÁDKOVÁ

vedúca technicko - ekonomického oddelenia, pracovisko Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto

Mgr. Mária ŠUPOLOVÁ

vedúca technicko - terapeutického oddelenia, vedúca pracoviska Horný Vadičov, pracovisko Horný Vadičov

Bc. Miroslava MINÁROVÁ

vedúca opatrovateľsko - zdravotníckeho oddelenia, pracovisko Horný Vadičov

... ohodnoťte nás prostredníctvom QR kódu ...