Darujte nám 2%

Nenechajte prepadnúť svoje 2% (alebo aj 3%) z daní a sami rozhodnite na čo budú použité. My budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete darovať ich nám.
Pomôžte nám pomáhať...

Ako poukázať 2% z daní?

 Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. KONTAKTUJTE NÁS!

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Živnostníci a právnické osoby musia odovzdávať daňové priznanie elektronicky!!!

Tlačivá za zdaňovacie obdobie 2023 sú z predchádzajúcich období (na stránke Finančného riaditeľstva neboli zatiaľ zverejnené nové tlačivá, je možné použiť tlačivá z predchádzajúcich rokov – Vyhlásenie z roku 2021 a Potvrdenie o zaplatení dane z roku 2018, avšak je potrebné uviesť zdaňovacie obdobie rok 2023). 

Daňovník vypĺňa iba tlačivo – Vyhlásenie; tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane tlačí jeho zamestnávateľ (čiže nie je potrebné ho tlačiť a odovzdávať daňovníkovi).

Vitajte v Centre sociálnych služieb Fantázia


Z histórie Centra sociálnych služieb Fantázia

  Naše zariadenie sociálnych služieb vzniklo reprofilizáciou územných detských jaslí v roku 1989 ako "Ústav sociálnej starostlivosti pre postihnuté deti." Sociálne služby sa poskytovali  dennou a týždennou formou s kapacitou 20 miest.
  V roku 2006 sa celé zariadenie sociálnych služieb premiestnilo do nových a vhodnejších priestorov v centre mesta Kysucké Nové Mesto. Zvýšila sa kapacita a komfort pre prijímateľov sociálnych služieb. Vytvorených bolo 21 lôžok pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby a 14 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby. 
  V roku 2008 sa zariadenie sociálnych služieb premenovalo na "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov". K budove nachádzajúcej sa v Kysuckom Novom Meste tak pribudlo nové pracovisko v Hornom Vadičove, ktoré bolo vybudované za účelom poskytovania sociálnych služieb pre dospelých prijímateľov sociálnej služby, ľudí s Alzheimerovým ochorením i demenciou. V súčasnosti disponuje pracovisko 37 lôžkami pre poskytovanie celoročnej pobytovej formy sociálnych služieb.
  Pôvodne "Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov" bol v roku 2010 premenovaný na "Centrum sociálnych služieb Fantázia."
  Centrum sociálnych služieb Fantázia poskytuje sociálne služby na dvoch pracoviskách; na Belanského ulici 12/8 v Kysuckom Novom Meste (ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby) a v obci Horný Vadičov 54 (celoročná pobytová forma sociálnej služby).
  Centrum sociálnych služieb Fantázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je príspevková organizácia s počtom 51 zamestnancov. Na poste riaditeľky je od roku 2005 Ing. Mgr. Silvia Martinčeková, MBA.

Naše poslanie

Poskytovať komplexné a kvalitné sociálne služby zamerané na potreby komunity a individuálne potreby a požiadavky prijímateľa sociálnej služby za aktívnej spolupráce s príbuznými prijímateľa sociálnej služby.

Naše vízie

  • poskytovať komplexné sociálne služby občanom so zdravotným, telesným a duševným znevýhodneným i seniorom, a to prostredníctvom širokej ponuky sociálnych služieb, sociálnej pomoci,
  • ponúkať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby,
  • sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia,
  • byť zariadením sociálnych služieb, ktoré bude nositeľom „dobrého mena“ v Žilinskom samosprávnom kraji,
  • zamestnávať tím profesionálov, ktorí budú vykonávať odborné, obslužné a ďalšie činnosti zamerané na prijímateľov sociálnych služieb, podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, rovnako v profesionálnom ako v osobnostnom raste,
  • vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie života prijímateľom sociálnych služieb, pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným, telesným a duševným znevýhodneným i seniorom,
  • zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k sociálnej integrácii prijímateľov sociálnych služieb, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie kvality života všetkým na pomoc odkázaných ľuďom,
  • vytvoriť v zariadení prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti /tímovú solidárnosť/.      

Občianske združenie Chrabromil

  ,,Chrabromil" je občianske združenie, ktoré vzniklo 23. septembra 2005. Jeho sídlo sa nachádza na ulici Belanského č. 12 v Kysuckom Novom Meste. ,,Chrabromil" je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov. Chrabromil pôsobí pri Centre sociálnych služieb Fantázia.
  Cieľom činnosti OZ Chrabromil je združovanie rodičov, príbuzných a priateľov mentálne postihnutých, snaha o presadenie a podporu opatrení, ktoré zabezpečia zlepšenie kvality života postihnutých jedincov a spolupráca so všetkými spoločenskými, mimovládnymi a vládnymi organizáciami, obecnými a obvodnými úradmi, podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zo zahraničia.
  Aktivity OZ Chrabromilu smerujú od segregácie mentálne postihnutých detí a dospelých cez integráciu k inklúzii. Za týmto účelom OZ Chrabromil organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia a stretnutia mentálne postihnutých detí a dospelých, napomáha pri vytváraní podmienok pre pracovné, výchovné a záujmové aktivity mentálne postihnutých detí a dospelých, propaguje výsledky ich práce prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, na výstavách a podobne. Podieľa sa na riešení problémov mentálne postihnutých detí a dospelých, spolupracuje s ich rodinami a realizuje sociálnu prevenciu.

Adresár užitočných kontaktov

Centrum právnej pomoci
P. O. Hviezdoslava 690/6, 010 01 Žilina 
telefón: 0650 105100, email: info@centrumpravnejpomoci.sk
https://www.centrumpravnejpomoci.sk/

Verejný ochranca práv Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava – Staré mesto
telefón: +421 232363701, +421 232363702, email: podnet@vop.gov.sk
https://vop.gov.sk/

Úrad komisára pre deti Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
telefón: +421 232191691, email: info@komisarpredeti.sk
https://komisarpredeti.sk/

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Administratívne centrum Reding Tower 2, Račianska 153, 831 54 Bratislava 35
telefón: +421 220420309, +421 911269021, email: sekretariat@komisar.sk
https://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/